Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 RODI DESIGN: de onderneming RODI DESIGN;
1.2 Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Rodi Design;
1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door RODI DESIGN georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of RODI DESIGN in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigd- de reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Gegevens RODI DESIGN
RODI DESIGN
(onderdeel van Destic Beheer BV)
Zuidlaarderweg 2
9756CH, Glimmen
KvK-nummer: 04046256 BTW-identificatienummer: NL8030.33.503.B.01 E-mail: info@rodidesign.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RODI DESIGN en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen RODI DESIGN en Koper. RODI DESIGN sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de Koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij RODI DESIGN zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door RODI DESIGN zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

Artikel 4 – Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als RODI DESIGN gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden RODI DESIGN niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt RODI DESIGN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft RODI DESIGN passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal RODI DESIGN daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 RODI DESIGN kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien RODI DESIGN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten
6.1 Bij de aankoop van sommige producten (met uitzondering van in ieder geval de producten, zoals omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden) heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a) als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. RODI DESIGN is gerechtigd een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.3 De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.
6.4 De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
6.5 Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan RODI DESIGN.
6.6 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan RODI DESIGN. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.7 De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door RODI DESIGN verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.8 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
6.9 De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij RODI DESIGN niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als RODI DESIGN aangeeft de kosten zelf te dragen.
6.10 Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2 RODI DESIGN vergoedt alle betalingen van de Koper, exclusief eventuele leveringskosten door RODI DESIGN in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Tenzij RODI DESIGN aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.3 RODI DESIGN gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.
7.4 Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft RODI DESIGN de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 Indien de Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, wordt dit door RODI DESIGN uitgesloten indien RODI DESIGN dit in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten:
a) die door RODI DESIGN tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 9 – De prijs
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of andere heffingen van overheidswege.
9.2 In afwijking van het vorige lid kan RODI DESIGN producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar RODI DESIGN geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien RODI DESIGN:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 10 – Conformiteit
10.1 RODI DESIGN staat ervoor dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van RODI DESIGN de eigenschappen van de aangeleverde afbeelding(en) kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.
10.2 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product en is zelfstandig verantwoordelijk voor het afdoende en in de juiste kwaliteit aanleveren van de benodigde bescheiden, waaronder de te gebruiken afbeelding en/of foto.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Het uitvoeren van de opdracht door RODI DESIGN kan met zich meebrengen dat er werken van derden in de zin van de Auteurswet of enig ander door een intellectueel eigendomsrecht beschermd werk wordt verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen en beeldmerken) door Koper mag slechts geschieden met toestemming van RODI DESIGN.
11.2 Koper staat ervoor dat (I) hij bevoegd is om RODI DESIGN de opdracht te geven een afbeelding, foto, tekening of logo te gebruiken in het productie- en leveringsproces en (II) dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Koper vrijwaart RODI DESIGN voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot enig (intellectueel eigendoms)recht terzake door de Koper bestelde producten.
11.3 RODI DESIGN vrijwaart de Koper voor aanspraken van derden met betrekking tot enig (intellectueel eigendoms)recht terzake afbeeldingen afkomstig uit de door RODI DESIGN aangeboden fotobank. Deze vrijwaring geldt niet indien de Koper het bestelde product gebruikt voor enige uiting in het openbaar. Het is de Koper slechts toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal van RODI DESIGN te gebruiken voor privégebruik en in huiselijke kring. In geen geval mag auteursrechtelijk beschermd werk van RODI DESIGN worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt.
11.4 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op website van RODI DESIGN afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woord- en beeldmerken komen toe aan RODI DESIGN. De aan RODI DESIGN toekomende intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot en/of gebruik maken van de website van RODI DESIGN.
11.5 De inhoud van de website van RODI DESIGN mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van RODI DESIGN. Uitzondering op deze regel is het doorsturen, retweeten, delen van informatie omtrent Rodi Design op Social Media. Bij elke gebruiksvorm op de diverse Social Media kanalen is gebruiker verplicht over te gaan op bronvermelding (Rodi Design).
11.6 In het geval de Koper een afbeelding, waarvan de auteursrechten aan RODI DESIGN toekomen, zonder toestemming van RODI DESIGN openbaar maakt en/of verveelvoudigd, is de Koper gehouden een onmiddellijk opeisbare contractuele boete te voldoen van 300 % van de oorspronkelijke verkoopprijs. RODI DESIGN behoudt zich het recht voor om daarnaast in een procedure aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.

Artikel 12 – Levering en uitvoering
12.1 RODI DESIGN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
12.2 Wanneer RODI DESIGN door overmacht niet kan leveren conform de overeenkomst zal RODI DESIGN dit de Koper zo snel als mogelijk berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.
12.3 RODI DESIGN kan ik geval van overmacht, na overleg met de Koper, de overeenkomst ontbinden dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.
12.4 Tekortkomingen van RODI DESIGN in de nakoming van de overeenkomst met de Koper kunnen niet aan RODI DESIGN worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
12.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan RODI DESIGN kenbaar heeft gemaakt. RODI DESIGN is niet aansprakelijk voor enige schade die Koper zou kunnen lijden als gevolg van het niet tijdig leveren door RODI DESIGN.
12.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van afgifte bij POSTNL of andere transportbedrijven bij RODI DESIGN, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien het product beschadigd raakt tijdens het transport is de aansprakelijkheid van RODI DESIGN beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/ of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 13 – Betaling
13.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
13.2 RODI DESIGN biedt de mogelijkheid om vooraf te betalen middels Ideal, bankoverschrijving of creditcard betaling. De Koper dient 100% van het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen. Koper kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.3 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan RODI DESIGN te melden.
13.4 Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door RODI DESIGN is gewezen op de te late betaling en RODI DESIGN de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is RODI DESIGN gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 50,-.

Artikel 14 – Garantie
14.1 RODI DESIGN staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde product door inwerking van UV-straling en andere omgevingsfactoren.
14.2 Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de Koper recht op herstel of vervanging van het product. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Hierbij moet rekening gehouden worden dat de producten van RODI DESIGN vervaardigd worden uit natuurlijke materialen, en dat deze materialen oneffenheden en imperfecties met zich meebrengen. Geen enkel product van RODI DESIGN is identiek aan elkaar.
14.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.
14.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging na betaling) moet getoond kunnen worden om aanspraak te maken op eventuele garantie (binnen zes maanden na datum aankoopbewijs).
14.5 Indien herstel of vervanging onmogelijk is, heeft RODI DESIGN het recht de overeenkomst te ontbinden en de Koper volledig te crediteren.

Artikel 15 – Klachtenregeling
15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij RODI DESIGN, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
15.2 Bij RODI DESIGN ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RODI DESIGN binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
16.1 RODI DESIGN is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en welke ontstaat doordat RODI DESIGN uitgaat van door de Koper foutief verstrekte informatie, tenzij RODI DESIGN bekend was met de onjuistheid van deze informatie.
16.2 RODI DESIGN is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk worden gebruikt.
16.3 RODI DESIGN is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat door het gebruik van het product door de Koper, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van RODI DESIGN.
16.4 Wanneer RODI DESIGN aansprakelijk is voor schade bij de Koper als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van RODI DESIGN worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit en/of betrekking hebben op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, tenzij RODI DESIGN ervoor kiest om een zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van de woonplaats van Koper of een andere ingevolge de wet bevoegde rechter.